Villkor

Dessa villkor gäller vid köp av rensning av webbplats (hackfix) samt vid underhållsavtal mellan den som tecknar avtalet (”Beställaren”) och Bernskiold Media AB (556893-1652), nedan kallad Leverantören. Villkoren kallas nedan ”Underhållsavtal” och ”Uppdraget”.

1. Bakgrund

1.1. Detta avtal reglerar villkoren för Leverantörens tillhandahållande till Beställaren av ett underhållsavtal för dennes webbplats och därmed relaterade tjänster. Detta benämns härmed gemensamt Uppdraget.

2. Allmänt om Uppdraget

2.1. Leverantören åtar sig att utföra det i detta avtal beskrivna Uppdraget.

2.2. Leverantören utlovar att denne har nödvändig erfarenhet och kompetens för Uppdragets utförande.

2.3. Uppdraget skall av Leverantören utföras på de i Avtalshandlingarna angivna villkoren under hela avtalstiden. Leverantören ansvarar fullt ut för att Uppdraget utförs i enlighet med vid varje tid gällande lagar och övriga författningar.

3. Avtalsperiod

3.1. Avtalet kan tecknas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Den avtalsperiod som avses i Underhållsavtalet är den av Beställaren valda perioden vid tecknandet. Om avtalet ej sägs upp enligt 15 Avtalets förnyelse, uppsägning, mm förnyas Underhållsavtalet automatiskt med samma tidsperiod.

4. Utförande

4.1. Leverantören förbinder sig att utföra Uppdraget fackmässigt och i enlighet med de krav och specifikationer som anges i Avtalshandlingarna samt iaktta de villkor som där anges beträffande utförande, mm.

5. Kontaktpersoner

5.1. Parterna har utsett var sin kontaktperson, mellan vilka all information och övrig kommunikation gällande Uppdraget primärt skall utväxlas.

5.2. Kontaktpersonen har rätt att företräda och fatta bindande beslut för parten i frågor som rör Uppdragets utförande. Leverantören får ta emot eller inhämta direktiv för Uppdraget endast av Beställarens kontaktperson eller av denne utsedd person. Beställaren ansvarar för att Kontaktpersonen har den behörighet som är nödvändig för att företräda och fatta bindande beslut för Beställarens räkning.

5.3. För Leverantören angiven kontaktperson: Erik Bernskiöld

5.4. Om inget annat specificeras antas kontaktperson hos Beställaren vara den som lägger ordern.

6. Underleverantör

6.1. Leverantören reserverar sig rätten att anlita underleverantör och av denne levererade tjänster och produkter för att utföra Uppdraget.
6.2. Leverantören ansvarar för att underleverantör som anlitats uppfyller de krav som i Avtalshandlingarna ställts på utförande av Uppdraget.
6.3. Leverantören svarar för underleverantörers arbeten såsom för egna arbeten.

7. Lagar, förordningar, mm

7.1. Leverantören har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter samt för Uppdraget specifikt meddelade föreskrifter, anvisningar och riktlinjer följs.

8. Leverantörens ansvar

8.1. Leverantören ansvarar för all den skada han, underleverantör eller annan som Leverantören anlitat, åsamkar Beställaren eller tredje man genom åsidosättande av de villkor som enligt Avtalshandlingarna gäller för Uppdraget.

8.2. Leverantören skall dock ej hållas skyldig för skada eller förlust orsakad av lagringstjänster denne använder.

8.3. Leverantören kan ej heller hållas ersättningsskyldig för förlorade intäkter eller därtill relaterad ekonomisk skada.

9. Försäkring

9.1. Till täckande av sitt ansvar säkerställer Leverantören att denne har erforderlig ansvarsförsäkring.

9.2. Leverantörens ansvar är begränsat till det av försäkringen täckta beloppet.

10 Uppdragets omfattning

10.1. Beställaren har rätt till underhåll enligt detta avtal och enligt specifikationerna för det av Beställaren valda paketet.

10.2. Support och arbete utöver det som ingår i det av Beställaren valda paketet debiteras ytterligare enligt standarddebitering för konsultering.

10.3. Med uppdateringar inom ramen för detta avtal avses sådana av systemet och dess komponenter som inte bryter funktionalitet eller kräver ytterligare åtgärder för kompatibilitet. Dylika uppdateringar görs mot standardarvode.

10.4. Leverantören garanterar ej att Beställarens webbplats inte kommer kunna bli utsatt för intrång även med detta avtal. Åtgärder vid intrång regleras via separat avtal och görs mot standardarvode.

11 Sekretess

11.1. Leverantören förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Leverantören erhållit eller erhåller rörande Beställaren eller andra bolag inom samma koncern som Beställaren, och att inte utnyttja sådan konfidentiell information i annan utsträckning än vad som är nödvändigt för att utföra Uppdraget enligt villkoren i detta avtal. Med ”konfidentiell information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysning dokumenterats eller inte – med undantag för upplysning. som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot detta avtal.

11.2. Leverantören förbinder sig att införa motsvarande bestämmelse angående sekretess för anställda, underleverantör och annan som Leverantören anlitar för Uppdragets utförande.

12 Ersättning

12.1. Uppdraget ersätts enligt följande:

12.1.1. Ersättning skall erläggas enligt nedan angivna villkor om fakturering och betalning.

12.1.2. Ersättning skall utgå enligt de vid avtalstecknande gällande pris för det av Beställaren valda paket.

12.1.3. Ersättning för ytterligare konsultering skall utgå med 950 kr per timme, exklusive mervärdesskatt.

12.2. Priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

12.3. Ersättningen ovan inkluderar all ersättning och samtliga kostnader och utlägg som Leverantören har för Uppdragets utförande, såsom löner, reseersättning, traktamenten, ersättning för kost och logi, övertid, skyddsutrustning och alla andra kostnader i anledning av Uppdragets utförande. Leverantören är således, med den reservation som följer av 14.4 nedan, inte berättigad till ersättning utöver den ovan angivna ersättningen.

12.4. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra ovan angivna ersättningar. Ersättning för konsultering enligt 12.1.3 ändras då omgående medan ersättning för underhållsavtalets löpande del ändras vid nästa förnyelseperiod

13. Avhjälpande av fel, mm

13.1. Leverantören garanterar att Uppdraget utförts fackmässigt och i överensstämmelse med vad som anges i Avtalshandlingarna.

13.2. Leverantören förbinder sig att på Beställarens anmodan omgående kostnadsfritt avhjälpa fel och brister i utförda arbeten. Leverantörens ansvar enligt denna punkt 15.2 förutsätter att Beställaren utan oskäligt dröjsmål underrättar Leverantören om fel eller brist som Beställaren upptäcker.

13.3. Med fel eller brist avses i detta avtal konkreta och abstrakta fel såsom dessa beskrivs i köplagen (1990:931).

13.4. Leverantörens ansvar för fel och brist omfattar alla avvikelser, oavsett om dessa beror på fel eller försummelse vid Uppdragets utförande eller på annat förhållande. Garantin ovan omfattar dock inte avvikelser som Leverantören kan visa orsakats av Beställaren eller beror av något för- hållande som Beställaren ansvarar för.

14 Fakturering, betalningsvillkor, mm

14.1. Fakturering sker löpande i förskott. Betalningsvillkor är 15 dagar netto.

14.2. Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt i Sverige gällande räntelag, men med räntesatsen 12%.

14.3. Vid försenad betalning förbehåller sig Leverantören rätten att omgående upphöra med utförandet av tjänsten.

15. Avtalets förnyelse, uppsägning, mm

15.1. Om ej uppsägning sker förnyas avtalet automatiskt på samma tidsperiod som tidigare.

15.2. Uppsägning av avtal kan göras av Beställaren när som helst, dock senast 5 arbetsdagar före avtalets förnyelse.

15.3. Då Beställaren säger upp avtalet i förtid sker ingen återbetalning för kvarvarande avtalstid.

15.4. Leverantören har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Beställaren i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och efter skriftlig erinran härom inte vidtagit rättelse inom tio (10) dagar. I detta fall sker ingen återbetalning för kvarvarande avtalstid.

15.5. Leverantören har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan oavsett anledning. I detta fall förpliktigar sig Leverantören till att återbetala till Beställaren beräknat belopp för kvarvarande avtalstid.

15.6. Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkar om Leverantören;
– försätts i konkurs, inleder ackord, inställer sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan antas vara på obestånd,
– vid någon tidpunkt under avtalstiden bedrivit verksamheten på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Avtalshandlingarna eller,
– underlåtit att inhämta godkännande som enligt detta avtal skall inhämtas.
I dessa fall har Beställaren rätt att kräva att Leverantören skall återbetala beräknat belopp för kvarvarande avtalstid.

15.7. Vid avtalets uppsägning slutar Leverantörens alla skyldigheter angående datalagring.

16. Force Majeure

16.1 Parterna äger rätt att gentemot varandra åberopa befrielse från påföljd för underlåtenhet att fullgöra avtalet, om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut eller dylikt.

16.2 För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall denne skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten om att sådan omständighet har inträffat.

17. Överlåtelse

17.1 Leverantören får inte utan Beställarens skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan.

18. Ändringar och tillägg, mm

18.1 Ändringar i eller tillägg till detta avtal skall för att gälla vara skriftliga och godkända av båda parter.

19. Tvist

19.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av Göteborgs Tingsrätt och enligt svensk lag.